Introduktion

Djursland Lilleskole er en fri grundskole med plads til 60 elever i 0. – 9. klasse. I tilknytning til skolen ligger vores børnehave for 15 børn i alderen 0 – 6 år. Vi har smukke lokaler i en landejendom med marker til alle sider og egen skov. Her er ro, fordybelse og et godt fællesskab for børn, unge og voksne. 

Undervisning i landskabsmaleri ved skolen
Et samarbejde med The Garden Studio, Ansegaard

Værdier

Tiden i børnehave og skole handler om samspillet mellem individet og fællesskabet. Børn udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer ved at lære i et trygt fællesskab.  Vi mener, at aldersintegrerede fællesskaber styrker børns evne til at aflæse andre mennesker, vise empati og giver mod til  at udtrykke sig blandt andre mennesker.

Et velfungerende fællesskab understøtter børnenes trivsel og udvikling. Vores mål med at arbejde med fællesskaber er at opnå synergi, så fællesskabet øger den enkeltes muligheder.

Profil

Vores hverdag er præget af projektforløb for både skole og børnehave. Vi arbejder med entreprenørskab som vores pædagogiske  metode. Det betyder, at projektforløbene er en kreativ proces, hvor børnene udvikler ideer til et produkt, der også har værdi for andre mennesker. 

I skolen søger vi at gøre op med traditionel, fagopdelt skemalægning. Vi bygger derfor projektforløb op efter fagenes sammenhæng. I både skole og børnehave består forløbene af faglig viden, innovation, håndværk og præsentation. En del af aktiviteterne  foregår udendørs. Det kan være i vores have eller skov, men det kan også være i lokalmiljøet for at indsamle viden, eller være i dialog med personer med relevant viden. 

Besøg på Vejle Kunstmuseum til “Alkymistens laboratorium”
Oplæg til et fælles projektforløb for børnehave og indskoling

Vi ser mange kvaliteter i denne arbejdsform. Den afspejler vores moderne, komplekse samfund, og er derfor en god forberedelse hertil. Projekterne rækker ud over skole og børnehave, hvilket udvider horisonten og anerkender børn og unges opfindsomhed og fantasi som værdifuld. Det styrker deres motivation, træner deres vedholdenhed og giver dem ejerskab over deres læring. Denne video viser et eksempel på et undervisningsforløb med entreprenørskab:

Filmen er udarbejdet af Sara Lystlund, pædagogisk medarbejder i børnehaven

Mål

Vores mål er, at vi som skole og børnehave forbereder børn og unge til at træffe meningsgivende  uddannelses – og arbejdsvalg. Valg, der tager afsæt i  faglighed, opfindsomhed, samarbejdsevner, mod og kendskab til egne ressourcer. Valg, der skaber mening  i den enkeltes  liv,  og samtidig er til glæde og gavn for omverdenen. Valg der kan træffes, fordi den unge er dannet af natur og æstetik.

Lilleskole

En lilleskole er kendetegnet ved, at den har et selvstændigt pædagogisk fundament. Den er ikke defineret ud fra en historisk tradition. Vi er en del af  Lilleskolernes Sammenslutning sammen med 50 andre lilleskoler i Danmark, alle med hver sit pædagogiske grundlag.

Historik

Skolen blev etableret i 2009 under navnet skolen.com. I 2012 udvidede vi med børnehave. Vi har siden starten fået mange erfaringer med at arbejde i projektforløb, som har ført frem til, at vi fra august 2020 indfører en ny skoleform med entreprenørskab som fundament. Denne udvikling er støttet med 75.000 kr. af Fonden for Entreprenørskab. I forbindelse med den nye skoleform skifter vi navn til Djursland Lilleskole. Læs mere om fonden her >>

Tilsynssag

I  2018 – 2019 var vi under tilsyn af Undervisningsministeriet(STUK). Det skyldtes, at nogle forældre rettede anklager mod skolen. Tilsynet varede i 1,5 år, da der manglede kapacitet i STUK. Det var en meget voldsom tid for elever, forældre og ansatte – særligt pga mediernes dækning af sagen. Selve tilsynet var en konstruktiv proces og STUK anerkendte skolens faglighed, pædagogik, ledelse og uafhængighed. 

Hele forløbet havde økonomiske konsekvenser for skolen og vi måtte derfor optage lån for at komme igennem krisen. Det kom i stand ved at forældre, ansatte og bestyrelse kautionerede for lånet, så vi nu er videre i vores arbejde med at drive skole og børnehave.. I denne artikel kan du læse mere om tilsynssagen >>