Pædagogik

Alle daginstitutioner I Danmark arbejder ud fra en pædagogisk læreplan. Kravene til denne er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. Alle institutioner arbejder derfor ud fra et fælles pædagogisk grundlag med fælles pædagogiske mål for børns udvikling/læring. Den enkelte institution tilrettelægger hverdagen, så den stemmer overens med institutionens profil. Desuden vælger den enkelte institution selv formen på læreplanen.

Vi har valgt, at det er vores hjemmeside, der i ord og billeder beskriver vores pædagogiske arbejde. Vores daglige arbejde dokumenterer vi på vores Instagram og Facebook side. I denne video viser vi samspillet mellem det fælles pædagogiske grundlag (blomstens midte) og målene for barnets udvikling/læring(blomstens periferi):

FIlmen er udarbejdet af Sara Lystlund, pædagogisk medarbejder i børnehaven

Billederne viser, hvordan børns trivsel er nært forbundet med at bruge krop, sanser og bevægelse. Derfor har vi valgt, at børnehavens udeareal er en have. Her er blomster, træer, krydderurter og græsarealer. Det stimulerer børnenes sanser og inspirerer legen. Haven har også stier, hvor børnene kan færdes på køretøjer. Vi ligger vægt på at pladsen ude og inde både giver mulighed for det stille og det vilde. Så der både er plads til fordybelse og udfoldelse. I vores lokaler indendørs har vi valgt en fleksibel indretning, så indretningen kan forandre sig afhængig af gruppens behov, og hvad vi aktuelt er optagede af.

Når barnet starter i børnehave bliver det en del af et nyt fællesskab. Barnet er derved både en del af et fællesskab derhjemme(familien) og det nye fællesskab(børnehaven). Relationerne i fællesskabet er vigtige for en alsidig personlige udvikling i børnehaven. Det gælder både relationerne til børn og voksne. I relationerne er tryghed og tillid helt afgørende. Det giver barnet lyst og mod til at udfolde og udtrykke sig. Vi har valgt at være en lille aldersintegreret børnehave, da det giver en særlig ro, tid og plads til det enkelte barn.

I løbet af barnets tid i børnehaven udvikler barnet sit verbale sprog. Det at vores børnegruppe er med børn i alderen 0 – 6 år, bidrager til at udvikle børnenes evne til at aflæse hinanden – så man ikke kun forholder sig til den verbale kommunikation. Kommunikation og sprog er et vigtig redskab til at opbygge et godt fællesskab. Barnet erfarer, at måden man kommunikerer på har betydning for, hvilken kommunikation man får tilbage. Kommunikationen foregår hele dagen og vi lægger vægt på, at børnene lærer at sproget er situationsbestemt. Man kan fx eksperimentere med gloser, når man leger i hulen. Men hvis man vil spørge om noget eller bede om hjælp, så vælger man nogle andre ord. Når vi spiser sammen er der også rig lejlighed til at træne sproget og til at øve sig i at deltage i en fælles samtale. Det at vi deler et fælles måltid styrker både sprog, sanser, fællesskab og dannelse.

Hvert år arbejder vi i nogle større projektforløb, som definerer hverdagen i en periode.
Det tager ofte afsæt i et emne eller en titel og vil være i samarbejde med skolen. I børnehaven skaber vi en fortælling, som danner rammen om børnehavens forløb. Fortællingen styrker børnenes indlevelse i forløbet og vi involverer desuden de fysiske rammer. Vi har fx lavet installationer, kostumer og udstillinger – som har bidraget til børnenes engagement i et forløb. I vores arbejde med kultur, æstetik og fællesskab har vi også gode erfaringer med, at børnene har en rolle i fortællingen. Det har haft stor betydning for børnenes egne ideer til udvikling af forløbet og dermed også deres indflydelse.

Naturen omkring børnehaven spiller en daglig rolle i børnehaven.
Vi er i haven med marker omkring os og vi har også et skovareal og et engstykke, som vi benytter i vores udforskning af natur, udeliv og science. Børnene udvikler en stor viden om årets gang og naturfænomener. Men det stimulerer også sanser, udvikler motorik og giver anledning til spændende samtaler og inspirerende lege.

Illustration af Signe Kjær, forælder

Fællesskabet er vigtigt for børnenes trivsel og det er “læreplads” for den sociale udvikling. I det sociale samspil udvikler børnene deres empati, relationer og kommunikation. De voksne bidrager til at børnene kan aflæse hinandens behov og kan anerkende, at vi alle har forskellige behov.
Børnegruppen har både et fællesskab i børnehaven, men er også en del af skolebørnenes fællesskab. Det giver mulighed for relationer på tværs af alder og er en god forberedelse til skolestart.